VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT U BEOGRADU
THE COLLEGE OF TEXTILE – DESIGN, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Starine novaka 24  Beograd  +381 11 32 34 002; 32 32 430; 32 33 694;

www.vtts.edu.rs
vtts@EUnet.rs

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn tehnologiju i menadžment u Beogradu, osnovana je 1958. godine kao prva viša škola u Srbiji. Danas je Škola jedina visokoobrazovna institucija koja pod jednim krovom obuhvata sve oblasti dizajna, tehnologije i menadžmenta u tekstilu i odeći.

Posvećenost struci i studentima i ljubav prema plemenitom materijalu – tekstilu, pomažu nam da ostanemo lideri u svojoj oblasti.

RAZVOJ STUDIJSKIH PROGRAMA

Školske 1958/59. i 1959/60. godine nastava se izvodila po nastavnom planu i programu koji je obrazovao stručnjake opšte tekstilne prakse. Od školske 1960/61. godine umesto opšteg smera uvedena su dva odseka i to:
– mehaničko-tekstilni, koji je osposobljavao studente za mehaničku preradu tekstilnih sirovina, a naročito za tehnologiju predenja, tkanja i pletenja i
– hemijsko-tekstilni, koji je osposobljavao studente za hemijsku tehnologiju prerade, bojenja i dorade svih tekstilnih materijala.
Od školske 1974/75. godine, na zahtev konfekcijskih preduzeća, uveden je  treći odsek (smer): konfekcijsko-trikotažni,
Tokom daljeg razvoja Škole, a u skladu sa potrebama koje su iziskivale savremene tehnologije, uvedeni su novi odseci i smerovi i to:

– odsek Dizajn za tekstil i odeću, od školske 1993/94. godine

– odsek Menadžment i upravljanje kvalitetom  u tekstilnoj  industriji, od školske 1994/95. godine

– smer: Modelarsko-konstruktorski, od školske 1998/99. godine

Do školske 2001/02. godine, studije u ovoj Školi trajale su 2,5 godine, odnosno 5 semestara, a počev od školske 2002/03. godine traju 3 godine, odnosno 6 semestara. To je istovremeno bio početak korenitih promena  nastavnih planova i programa Škole, u skladu  sa zahtevima Bolonjske deklaracije.
Na bazi tadašnjih procena i analiza, a i na osnovu interesovanja studenata, na Odseku Dizajn tekstila i odeće uvedeni su novi smerovi, tako da je od  2003.godine  Škola upisivala studente na sledeće smerove:

• Dizajn
• Dizajn i marketing
• Dizajn i tehnologija
• Tekstilno mehanički
• Oplemenjivanje tekstila
• Modelarsko konstruktorski
• Tekstilno odevni
• Menadžment u tekstilnoj industriji

U  okviru  reforme obrazovanja u Srbiji, po donošenju novog Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obazovanje je krajem 2006. godine usvojio i objavio nekoliko grupa standarda: standarde za akreditaciju ustanove, standarde za akreditaciju studijskih programa,  standarde za samoevaluaciju, standarde za eksternu proveru.
Sprovedena je samoevaluacija Škole i studijskih programa, iz koje je proistekla logična procena da Škola treba da akredituje četiri studijska programa, koji s jedne strane zadovoljavaju standarde definisane od strane Nacionalnog saveta, a s druge strane, pokrivaju potrebe preduzeća tekstilne i odevne industrije odgovarajućim strukovnim kadrom.
Škola je morala da ispuni zadate standarde po pitanju menadžmenta, kadra, prostora, opreme, rada stručnih službi, biblioteke, sistema kvaliteta, a studijski programi su trebali da zadovolje standarde po pitanju strukture predmeta, metoda rada, metoda ocenjivanja, kadrova, opreme, prostora, bibliotečkih jedinica, sistema kvaliteta. Kroz proces akreditacije, u cilju zadovoljenja standarda, Škola je izvršila potrebne korekcije i promene, iz kojih su proistekla nova opšta akta, procedure i uputstva, kao temelj uvođenja sistema kvaliteta.

U pripremi dokumentacije za akreditaciju uključen je ceo kolektiv Škole i svi zaposleni su u skladu sa dobijenim zadacima dali svoj doprinos. Došlo je do potpune homogenizacije kolektiva oko zajedničkog cilja, transformacije više škole u  visoku strukovnu školu.

Kako je Škola ispunila sve zakonom propisane uslove i postavljene standarde neophodne za izdavanje uverenja o akreditaciji, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 30. 04. 2007. godine donela uverenje o akreditaciji Škole kao visokoškolske ustanove br. 612-00-1171/2006-04 kao i uverenja o akreditaciji sledećih studijskih programa:

•  Dizajn tekstila i odeće
•  Tekstilna tehnologija
•  Odevna tehnologija koji ima dva modula:
tehnološki i modelarsko konstruktorski
•  Menadžment u tekstilnoj industriji.

Po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministrastvo prosvete Republike Srbije je Školi izdalo dozvolu za rad radi ostvarivanja prvog stepena strukovnih studija br. 612-00-578/2007-04 od 15. 06. 2007. godine kojom je odobreno izvođenje akreditovanih studijskih programa i utvrđen broj studenata po studijskim programima.

Advertisements